Inspekcja Handlowa, będąca wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów konsumentów oraz interesu gospodarczego państwa, swoje zadania realizuje poprzez działalność kontrolną ukierunkowaną na badanie prawidłowości funkcjonowania rynku w odniesieniu do działających na nim przedsiębiorców oraz podmiotów świadczących różnego rodzaju usługi, a także poprzez prowadzenie postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,  stałego sądu konsumenckiego oraz udzielanie porad prawnych.

Podstawą działania Inspekcji Handlowej jest ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1063).

Inspekcja wykonuje zadania w 4 podstawowych dziedzinach:

1) kontrola produktów w zakresie:

a)spełniania przez wyroby zasadniczych lub innych wymagań,

b)spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa;

2) kontrola paliw w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw;

3) kontrola produktów i usług oraz działania przedsiębiorców, w tym:

a)kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu, w tym w zakresie oznakowania i zafałszowań,

b)kontrola usług,

c)kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu odrębnych przepisów w zakresie produkcji, handlu i usług,

d)kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów określonych ustaw;

4) ochrona interesów i praw konsumentów poprzez:

a)prowadzenie postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,

b)organizowanie i prowadzenie stałych sądów polubownych,

c)prowadzenie poradnictwa konsumenckiego.