Konsument lub przedsiębiorca powinien skierować do Sądu wniosek o rozpatrzenie sprawy wraz zapisem na sąd polubowny. Wniosek wnosi się do sądu polubownego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta albo siedzibę przedsiębiorcy. Do skierowania sprawy na wokandę wymagana jest zgoda drugiej strony. Językiem, w którym można składać wnioski o wszczęcie postępowania przed stałym sądem polubownym oraz językiem w jakim jest prowadzone postępowanie jest język polski.

Formularz wniosku i zapisu wraz z dokumentacją należy przesłać pocztą tradycyjną. Ww. dokumentację można również przesłać w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dokumenty wniesione za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadkach wymagających wiadomości specjalnych z zakresu jakości produktów lub usług, Sąd po wysłuchaniu wniosków stron może wezwać w charakterze biegłego rzeczoznawcę z listy rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług, prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

Postępowania prowadzone jest bez opłat wstępnych, ale, że w jego toku mogą być ponoszone koszty związane z udziałem w postępowaniu (np. koszty związane z opiniami rzeczoznawców, jakie strona może ponieść w toku postępowania).

Wyrok Sądu Polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed takim sądem po ich uznaniu przez sąd albo po stwierdzeniu przez sąd ich wykonalności.

Postępowanie kończy się sporządzeniem protokołu, który zawiera informację o wyniku postępowania. Wynik postępowania może mieć charakter ugody zawartej przed zakończeniem postępowania, ugody zawartej przed sądem albo wyroku stałego sądu polubownego. Postępowanie i jego ustalenia mają charakter wiążący pod warunkiem uzyskania klauzuli wykonalności pod zawartą ww. ugodą albo wyrokiem.