Aktualna lista arbitrów znajduje się na stronie BIP w artykule o tytule: Stały Sąd Polubowny.