OGÓLNY SCHEMAT KONTROLI INSPEKCJI HANDLOWEJ

 • Zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli
 • Rozpoczęcie kontroli następuje nie wcześniej niż po upływie 7 i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia; na wniosek przedsiębiorcy kontrolę można wszcząć przed upływem 7 dni
 • Zawiadomienie nie jest wymagane m.in. w przypadku:
  • kontroli prowadzonych na podstawie bezpośrednio stosowanego prawa wspólnotowego,

  • bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub środowiska naturalnego,

  • gdy przedsiębiorca nie ma adresu lub doręczenie było bezskuteczne lub utrudnione
 • Okazanie przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej legitymacji, doręczenie upoważnienia do kontroli i poinformowanie o prawach
i obowiązkach
 • Czynności kontrolne związane z pobieraniem próbek i dokonywaniem oględzin mogą być przeprowadzone przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
 • Obecność kontrolowanego lub osoby upoważnionej nie jest wymagana , gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego
 • Dokonanie wpisów w książce kontroli
 • Przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie i czasie określonym w upoważnieniu , w szczególności pobranie próbek do badań laboratoryjnych lub oceny organoleptycznej i przeprowadzenie badań
 • Miejsce kontroli:
  • siedziba kontrolowanego,
  • miejsce prowadzenia działalności ,
- za jego zgodą lub na wniosek – inne miejsce przechowywania dokumentacji,
  • za zgodą kontrolnego – siedziba organu kontroli
 • Czas kontroli:
godziny pracy lub czas faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego
 • Kontrolowany może wnieść uwagi lub odmówić podpisania protokołu
 • Sporządzenie protokołu kontroli dokumentującego ustalenia kontroli, zapoznanie się i podpisanie protokołu kontroli przez kontrolowanego lub osobę upoważnioną, doręczenie kontrolowanemu lub osobie upoważnionej egzemplarza protokołu kontroli

Pliki do pobrania

Tytuł Rozmiar Odsłon Data dodania Data modyfikacji Pobierz
pdf Schemat kontroli IH UOKIK - PDF 108.73 kb 650 2017-12-27 2017-12-27 Pobierz Zobacz