Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w WIIH Lublin

W Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Lublinie oraz w Delegaturach Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu stosuje się przepisy w szczególności: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119 z 04.05.2016 - RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej jako organu administracji publicznej. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1063 ze zm.), Inspekcja Handlowa, jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy do zadań Inspekcji należy m.in. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych.

Ogólna klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych

w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Lublinie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

 

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Lublinie (20-601) przy ul. Tomasza Zana 38C, zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  • Inspektorem ochrony danych jest Zbigniew Paczwa, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 81 528-07-50; adres do korespondencji: 20-601 Lublin, ul. Tomasza Zana 38C;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie, w szczególności ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1063 z późn. zm. - art. 1 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1 pkt 6);
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, pracownicy Administratora, ewentualnie inne organy państwowe, w tym organy administracji rządowej i samorządowej, organy kontroli, organy ścigania, sądy powszechne i administracyjne, rzecznicy konsumentów, podmioty świadczące usługi informatyczne wobec Administratora;
  • zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
  • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).