Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.

Zadania i organizację Inspekcji Handlowej, zasady postępowania organów Inspekcji oraz prawa i obowiązki pracowników Inspekcji reguluje ustawa z dn.15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2017 r. poz. 1063) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

Do postępowania przed organami Inspekcji w zakresie nieuregulowanym ww. ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

 Zadania Inspekcji Handlowej wykonują:

1. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

2. Wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, jako kierownika wojewódzkiej Inspekcji Handlowej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.

W postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Handlowej, organem właściwym jest wojewódzki inspektor, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Organem wyższego stopnia jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.