Informacje dotyczące postępowania przed Sądem Polubownym udzielane są:

telefonicznie przez Przewodniczącego Sądu pod nr tel. 81 528 07 50

lub

osobiście w siedzibie Sądu w Lublinie przy ul. Tomasza Zana 38c, pokój 518.